Πολιτικής Υγείας & Ασφάλειας της εργασίας

Η εταιρία ENAMED Μ.Ε.Π.Ε, έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, προλαμβάνοντας και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να:

1. Συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την υγεία & ασφάλεια στην εργασία και εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της

2. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εφικτά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο της εργασίας

3. καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,

4. συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την υγεία & ασφάλεια στην εργασία,

5. διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που είναι εφικτό,

6. εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία.

7. επιδιώκει την συνεχή περιβαλλοντική συμμόρφωση αλλά και βελτίωση.

8. παρέχει κάθε μέσο που απαιτείται για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων που απορρέουν κατά την υλοποίηση των εργασιών.

9. επιδιώκει την συνεχή βελτίωση στην διαχείριση και τις επιδόσεις στην Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων, με κατάρτιση, υλοποίηση και αναθεώρηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και στόχων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

10. λαμβάνει τα απαιτούμενα μέσα προστασίας και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

11. επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, στους συναλλασσόμενους και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη

Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

©EnaMed LTD. All rights reserved. Powered by EarthOnWire.